CZ
Hledat

Stanovy

Preambule

Česká asociace univerzitního sportu na území české republiky navazuje na činnost českého vysokoškolského sportu založeného roku 1910 dr. Františkem Smotlachou a Československého vysokoškolského sportu.

Článek I

Název a sídlo spolku

Název spolku: Česká asociace akademických technických sportů, z.s. (dále jen ČAATS)

Sídlo spolku: U Pergamenky 3, Praha 7

ČAATS je členem Sdružení sportovních svazů České republiky.

ČAATS je prostřednictvím České asociace univerzitního sportu (dále jen „ČAUS“) zastoupena ve Světové federaci univerzitního sportu (F1SU „International University Sport Federation“), případně v dalších mezinárodních studentských organizacích obdobného charakteru.

ČAATS má právo používat vlajku, znak, organizační razítka se svým jménem.

Článek II

Účel spolku

Základním účelem spolku je provozování sportovní činnosti, organizování sportovních soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru, rozvíjet sportovní přípravu v oblasti technických sportů, jako prostředek realizace zájmů vysokoškolské a středoškolské mládeže.

Článek III

Hlavní činnost spolku

Hlavním předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře sportu. Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hájí a prosazuje jejich zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a výkonností činnosti, zejména vysokoškolské mládeže, a mládeže středních škol.  Při realizaci svého poslání vykonává tyto hlavní činnosti: 

 1. organizuje a pořádá sportovní akce pro své členy, evidované sportovce i veřejnost
 2. organizuje a pořádá sportovní akce v oblasti technických sportů, zejména Sportovních přeborů vysokých škol a účast na Českých akademických hrách v úzké spolupráci s ČAUS
 3. zajišťuje přípravu akademické reprezentace a její účast na Světových univerzitních hrách, Světových univerzitních mistrovstvích a dalších mezinárodních soutěžích
 1. prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány nebo porušovány
 2. organizuje sportovní činnost mládeže, včetně péče o jejich vzdělávání a sportovní výchovu
 3. pořádá vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti sportu
 4. spolupracuje se všemi složkami, orgány a organizacemi, které přispívají k všeobecnému rozvoji propagaci sportovní kultury, sportu a dalších zájmových aktivit
 5. vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály

Pro plnění svých úkolů může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v souladu s podporou hlavní činnosti dle stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z této činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek IV

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem, sdílí jeho vize a cíle a souhlasí s jeho stanovami.

Členství ve spolku je dvojího druhu:

 1. fyzické osoby
 2. právnické osoby

Individuální člen může být přihlášen jako člen pouze v jednom členském nebo pobočném spolku ČAATS. Členstvím fyzické osoby v pobočném spolku vzniká i členství v ČAATS.

Spolek vede veřejný seznam členů. Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů. Údaje o členech ČAATS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, a to v rámci plnění povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

Spolek vede u všech druhů členství seznamy u spolku evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb., včetně fyzických osob, členů, sdružených právnických osob a studentů vysokých škol zúčastňujících se soutěží ČAATS podle § 3e, odstavec 2, písmeno c

Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb., provádí statutární zástupce. 

Článek V

Členská práva a povinnosti

Každý člen spolku má právo:

 1. účastnit se činností spolku a být o činnostech spolku informován
 2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 3. být informován o hospodaření spolku.

Každý člen spolku je povinen:

 1. hájit a naplňovat zájmy a cíle spolku a hájit dobré jméno spolku
 2. dodržovat tyto stanovy
 3. řádně a včas platit členské příspěvky.

Každý evidovaný sportovec, trenér a další osoby ve smyslu zákona 115/2001 Sb., mají právo se podílet na činnosti ČAATS, sportovci mají právo účastnit se činnosti a sportovních soutěží.

Článek VI

Zánik členství

Členství zaniká:

 1. dobrovolným vystoupení člena ze spolku, rozhodnutí o vystoupení sděluje písemně nejméně 3 měsíce předem výkonnému výboru
 2. vyloučením člena, který vážným způsobem porušuje stanovy spolku či poškozuje jeho zájmy
 3. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby
 4. zánikem spolku.

Článek VII

Orgány spolku

 1. nejvyšším orgánem spolku je konference
 2. statutární orgán spolku je kolektivní, předseda a manažer
 3. kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise

Dalšími orgány jsou:

 1. předsednictvo jako orgán výkonný
 2. statutární orgán může rozhodnout, že jednání všech orgánů spolku se může uskutečnit pomocí videokonference, korespondenčním způsobem, nebo dalším jiným způsobem. V těchto případech statutární orgán rozhodne o konkrétní formě usnesením.

Volební období statutárního orgánu je 5leté.

Článek VIII

Konference:

Konference je nejvyšším orgánem ČAATS, který je složen z delegovaných zástupců všech členských a pobočných spolků ČAATS. Pro hlasování na konferenci disponuje delegovaný zástupce vždy počtem hlasů dle klíče stanoveného předsednictvem.

Konferenci svolává k zasedání předsednictvo jednou za 5 let. Konference může být svolána i na základě požadavků dvou třetin členské základny.

Konference se svolává pozvánkou zaslanou členským a pobočným spolkům, a to buď na adresu jejich sídla, nebo na elektronickou adresu.

Konference je usnášení schopná za přítomnosti delegovaných zástupců disponujících nadpoloviční většinou hlasů. K platnosti usnesení konference je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

Do působnosti konference náleží zejména:

 1. rozhodnutí o schválení a změně stanov, včetně změny názvu a symboliky
 2. rozhodnutí o zrušení ČAATS s likvidací nebo o její přeměně, o jejím začlenění či vystoupení ze Sdružení sportovních svazů České republiky, rozhodnutí o členství ČAATS v jiných organizacích na národní či mezinárodní úrovni
 3. volba a odvolání členů předsednictva
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise
 5. určení hlavních směrů činnosti a schválení programových zásad činnosti ČAATS
 6. schválení zprávy o činnosti předsednictva

Článek IX

Předseda a manažer ČAATS 

 1. Kolektivní statutární orgán ČAATS tvoří předseda a manažer. Každý z nich je oprávněn ČAATS zastupovat a jednat jejím jménem samostatně.
 2. Předseda zastupuje ČAATS v jednání s partnerským sportovními organizacemi a institucemi. Svolává zasedání předsednictva a zabezpečuje plnění závěrů konference.
 3. Manažer realizuje plnění závěrů předsednictva a plní další úkoly zadané předsedou. Řídí veškerou sportovní činnost ČAATS a koordinuje práci sportovních komisí.

Článek X

Předsednictvo ČAATS 

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí konference
 2. je min. 9 až 13členné, které volí ze svého středu předsedu, manažéra a jmenuje dva místopředsedy
 3. rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku
 4. rozhoduje o přijetí nového spolku za člena.
 5. vysílá své zástupce do ČAUS a dalších orgánů a pracovních komisí
 6. ustavuje jednotlivé sportovní komise, které řídí sportovní činnost ve spolupráci s příslušným sportovním spolkem
 7. schvaluje na základě doporučení jednotlivých sportovních komisí pořádání Sportovních přeborů vysokých škol v technických sportech
 8. schvaluje sportovní kalendář
 9. schvaluje na návrh předsedy do funkce manažera ČAATS, případně další pracovníky placené ČAATS včetně jejich pracovních náplní
 10. stanoví výši členských příspěvků
 11. svolává konferenci
 12. deleguje svého zástupce do Rady Sdružení sportovních svazů ČR, zpravidla svého předsedu
 13. schvaluje rozpočet ČAATS
 14. projednává zprávu o činnosti předsednictva, kterou předkládá konferenci
 15. přijímá a hodnotí zprávu o hospodaření a podle rozhodnutí předsednictva požádá o provedení auditu hospodaření
 16. rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti ČAATS
 17. rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem ČAATS
 18. schvaluje jednací řád konference, volební řád, případně dalších vnitřní předpisy dle těchto stanov 

Článek XI

Kontrolní komise 

 1. Kontrolní komise dohlíží, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími konference a předsednictva.
 2. Kontrolní komise má 3 členy volené konferencí na pětileté funkční období.
 3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu.

Článek XII

Pobočné spolky

 1. Spolek může založit pobočný spolek s odvozenou právní subjektivitou. O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje předsednictvo. O nabytí a pozbytí členství v pobočném spolku rozhoduje členská schůze pobočného spolku a schvaluje výkonný výbor hlavního spolku. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství ve spolku hlavním.
 2. Spolek neručí za závazky a dluhy svých pobočných spolků.
 3. Pobočné spolky se řídí stanovami ČAATS.
 4. Pobočné spolky mohou být členy jiných spolků.
 5. Název pobočného spolku musí obsahovat text:„ ČAATS, z .s. Klub technických sportů……“
 6. Orgány pobočného spolku jsou:
 • členská schůze jako orgán nejvyšší
 • výbor jako orgán výkonný
 • předseda jako orgán statutární

Členská schůze pobočného spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou chůzi svolává předseda pobočného spolku. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové pobočného spolku a je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů pobočného spolku s hlasovacím právem /tj. nad 18 let/.

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů do 15 – minut od času, na který byla schůze řádně svolána, je členská schůze usnášeníschopná sejde-li se 30 % členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem /tj. nad 18 leť.

Do působnosti členské schůze pobočného spolku náleží rozhodování o zásadních otázkách pobočného spolku, které však nejsou vyhrazeny orgánům ČAATS, a to zejména:

 • volba a odvolání členů výboru pobočného spolku
 • volba delegátů na konferenci ČAATS
 • schválení výsledku hospodaření pobočného spolku
 • určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku
 • rozhodování o přijetí a vyloučení členů pobočného spolku

Výbor pobočného spolku

Výbor zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor má nejméně 3 členy a jejich volební období je pětileté. Výbor k zasedání svolává předseda nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, jiný člen výboru, a to podle potřeby.

Předseda

Předseda je statutárním orgánem pobočného spolku a je oprávněn zastupovat a jednat jménem pobočného spolku.

 1. V rozsahu své působnosti pobočný spolek zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:
 • udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá
 • vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních
 • organizuje sportovní soutěže

Článek XIII

Zásady hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musejí být především
  použity k financování hlavní činnosti spolku, naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
 3. V případě zániku pobočného spolku se veškerý majetek převede ve prospěch ČAATS.

Článek XIV

Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí konference nebo zrušením z rozhodnutí soudu.
 2. Při zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem spolku stává předseda spolku, není-li do funkce likvidátora jmenován jiný člen spolku.
 3. Při zániku spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej všem členům spolku. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění dluhů spolku.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Toto znění stanov bylo schváleno konferencí ČAATS dne 30. 09. 2020

Stáhnout stanovy: